Facebook Pixel

Giáp Cùi Chỏ - Bảo Vệ Cùi Chỏ

Bảo vệ cùi chỏ
Bảo vệ chỏ (bó cùi chỏ) (giáp chỏ) bảo vệ và giảm chấn động gây tổn thương đến phần cùi chỏ. Bảo vệ cùi chỏ có hai loại cứng và mềm, loại mềm mang bên trong áo, loại cứng mang bên ngoài áo.